ගී මංසල රේඩියෝව – GeeMansala Radio Station

අපගේ පැය 24 පුරා ඇති රේඩියෝව අහන්න. ඉහත play බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
Sinhala mp3 songs Web Radio station.

Share our radio station in your website

<iframe width="100%" height="220" scrolling="no" frameborder="no" src="https://geemansala.com/embed/5635" type="single"></iframe>

Enable Notifications OK No thanks