ගී මංසල රේඩියෝව – GeeMansala Radio Station

අපගේ online රේඩියෝවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා !

Play බොත්තම ක්ලික් කර අපගේ රේඩියෝව හා සම්බන්ධ වෙන්න (Click on play button to listen)

Share our radio station in your website

<iframe width="100%" height="220" scrolling="no" frameborder="no" src="https://geemansala.com/embed/5635" type="single"></iframe>
Enable Notifications OK No thanks