Mal Mal Mal

මල් මල් මල්

Lyrics

මල් මල් මල් මල් මල් මල්
මල් මල් හසරැල් පාලා
නිල් නිල් නිල් නිල් නිල් නිල්
නීල නෙතු හඬවාලා
සිත් සිත් සිත් සිත් සිත් සිත්
සිතට දුක් ගිණි දීලා
පිටුපාලා යන්නේ නෑ
ඔයාව තනිකර දාලා
සිතාගන්න බෑ ඔයා දන්නෙ නෑ
මං ඒ තරම් ආදරෙයි

සෙනෙහස වින්දා හද මල් පුබුදා
ඔබ මා තුරුලේ රන්දා
කඳුලැල් සුසුමන් ඈතට ඇදුනා
ඔබ මට හිමි වූ හින්දා
සෙනෙහස වින්දා හද මල් පුබුදා
ඔබ මා තුරුලේ රන්දා
කඳුලැල් සුසුමන් ඈතට ඇදුනා
ඔබ මට හිමි වූ හින්දා
සිතාගන්න බෑ ඔයා දන්නෙ නෑ
මං ඒ තරම් ආදරෙයි

සිත් අහසේ දුටු සිනහා
පිරීතිරී යන හින්දා
මල් යායයි බිඟු රෑනයි
සිනාමනාවන් පෑවා
සිත් අහසේ දුටු සිනහා
පිරීතිරී යන හින්දා
මල් යායයි බිඟු රෑනයි
සිනාමනාවන් පෑවා
සිතාගන්න බෑ ඔයා දන්නෙ නෑ
මං ඒ තරම් ආදරෙයි

මල් මල් මල් මල් මල් මල්
මල් මල් හසරැල් පාලා
නිල් නිල් නිල් නිල් නිල් නිල්
නීල නෙතු හඬවාලා
සිත් සිත් සිත් සිත් සිත් සිත්
සිතට දුක් ගිණි දීලා
පිටුපාලා යන්නේ නෑ
ඔයාව තනිකර දාලා
සිතාගන්න බෑ ඔයා දන්නෙ නෑ
මං ඒ තරම් ආදරෙයි

Mal Mal Mal- Chandrasena Hettiarachchi

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks