පිටස්තරයා

රාත්‍රියේ ඇවිස්සෙන ප්‍රේමයේ
මඟ නොමඟ ගිහිං
හදවතේ පිටස්තරයා
ගිණිසිළුව දැක දහවලේ
ආදරේ ලුහුබඳින කාලේ
හදවතේ පිටස්තරයා

එකම සැනසුම ජීවිතේ
නොලැබී ලැබී ඔබ ලැබීමයි
එකම සැනසුම ජීවිතේ
නොලැබී ලැබී ඔබ ලැබීමයි
ප්‍රේමයේ කවුළුවෙන් මුවා වී
එනිසාම සසලයි නිසලයි
රාත්‍රියේ ඇවිස්සෙන ප්‍රේමයේ
මඟ නොමඟ ගිහිං
හදවතේ පිටස්තරයා
ගිණිසිළුව දැක දහවලේ
ආදරේ ලුහුබඳින කාලේ
හදවතේ පිටස්තරයා

පරම පිවිතුරු ප්‍රේමයේ
නොනැසී නැසී ඔබ පැතීමයි
පරම පිවිතුරු ප්‍රේමයේ
නොනැසී නැසී ඔබ පැතීමයි
ප්‍රේමයේ දේවතා රුව ඔබයි
එනිසාම ළඟයි තව දුරයි
රාත්‍රියේ ඇවිස්සෙන ප්‍රේමයේ
මඟ නොමඟ ගිහිං
හදවතේ පිටස්තරයා
ගිණිසිළුව දැක දහවලේ
ආදරේ ලුහුබඳින කාලේ
හදවතේ පිටස්තරයා

Pitastharaya rathriye awissena avissena premaye – Kasun Kalhara

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks