එච්.ආර්. ජෝතිපාල

• • •More

එච්.ආර්. ජෝතිපාල (H. R. Joothipala) ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල සිනමාවේ ගායකයෙකු වගේම ගීත සිය ගණනක් මගින් රසිකයන් කුල්මත් කල ගායකයෙක් වෙයි.