සුනිල් එදිරිසිංහ

• • •More

සුනිල් එදිරිසිංහ (Sunil Edirisinghe) සිංහල ගී කලාවේ අමිල මෙහෙවරක් කල ගායකයෙකි.