සමිතා මුදුන්කොටුව

සමිතා මුදුන්කොටුව also known as සමිතා එරන්දතී මුදුන්කොටුව is a popular singer in Sri lanka.