තිසර වීරසිංහ

තිසර වීරසිංහ Thisara Weerasinghe is a popular musician in Sri lanka.