ක්‍රිස්ටි ලෙනාඩ් පෙරේරා

Christy Leonard Perera (ක්‍රිස්ටි ලෙනාඩ් පෙරේරා) was an actor in Sri Lankan cinema as well as a musician and comedian.