&

කුල්ලෙන් පොලා පොලා

Lyrics

කුල්ලෙන් පොලා පොලා
කුල්ලෙන් පොලා පොලා
ගල් කැට අහුලලා
සෝදා හාල් ගරා හනිකට දර පලා //

ගත්තම බතක් උයා
කිරි හොදි ජාඩි දමා
කමු අපි ජෝඩු දමා සුන්දරී හොඳින් //

කුල්ලෙන් පොලා පොලා…..

පදමට ඇඹුල් දමා
දෙල් මාලුවක් හදා
ගිරවයි ගිරවි වගේ එක් වෙලා //

කට දන තාලේ පොල් සම්බෝලේ
ලුණු බල ජාඩි බතටම ජාති //

කුල්ලෙන් පොලා පොලා…..

ළිඳ ළඟ පඩියේ තියා
තෙම තෙම සබන් ගගා
දිය කල හතක් අරන් නාවමී පනේ //

කුල්ලෙන් පොලා පොලා…..

kullen pola pola- Latha Walpola valpola

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks