මධු සාද සිනා ගලනා

Lyrics

මධු සාද සිනා ගලනා අනුරාගි සුසුම් බිඳෙනා
රැයේ හිරු පායා නිවා සඳ තරු නිවා//

පිපෙන හැඟුම් දෑසේ ඇවිලී ලොවම සැලී සිහිනෙන් පිබිදී//
සරා ගිනි නැගේ සිසිලසේ

මධු සාද සිනා ගලනා…..

පෑළ වියේ හිරු මියෙන පැයේ සිහින බිඳී පිබිදී අඳුරේ//
හඬා ඉකි බිඳී යෞවනේ

මධු සාද සිනා ගලනා…..

Madhu Sada Sina Galana-Deepika Priyadarshani

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks