ඈ නුවන් තාරකා

Lyrics

ඈ නුවන් තාරකා දල්වා වෙන්වී ගියා නෑ ආදරේ ඈ සිතේ මා තරම් //

ලංවී පෙමින් මන්මත් කර ඈ හැගුම් පාවී ගියා මීදුම් කදුළක් ලෙසින් නෑ ආදරේ ඈ සිතේ මා තරම්
ඈ නුවන් තාරකා …..
සුන්වූ හදින් පැතුමන් බොඳ වූ ලොවින් ආයේ දැනෙයි සුවදක් සිරුරේ ඇගෙන් නෑ ආදරේ ඈ සිතේ මා තරම්
ඈ නුවන් තාරකා …..

Aa nuwan tharaka – T. M. Jayarathna

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks