&

කවිකාරියේ

Lyrics

කවිකාරියේ සින්දු කියනා ලදේ
නුඹදෝ රැහේ කෝකිලා
මගෙ පාඩුවේ යන්න යනවා ඔහේ
අනේ සාමි සැන්දෑ වෙලා //

දෙකනේ රිදී තෝඩු ලා
නලලේ කොකුම් පාටලා
වීනා වයා තාලෙටා
ගැයු ගී අසා ආවෙ මා
වීනා වයා කවි ගී ගයා
අපි යන්නෙ රුපියල් සොයා

කවිකාරියේ ……

සිගමන් නොයා මාවතේ
මහදේ රැදෙන් රූපිකා
සසරේ ගෙනා ආදරේ
පඩුරයි ඔබේ දෝතටා
දෙවි සාමිනේ මන්දා අනේ
සිත මාගෙ චංචල් වෙලා

කවිකාරියේ ……

Kavikariye sindu kiyana lande – Keerthi Pasquwel Pasquel / Dammika Walpola

More from NmL

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *