මීදුම් දුමාරයේ

Lyrics

මීදුම් දුමාරයේ සීත හැන්දෑයාමේ සිහින ඇන්ද සානුවේ ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ , කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ

නිශා…. නින්ද ඇහැරවා , මල්…. බිඟුන්ටත් හොරා , ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ , කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ

වළාවකින් හැඩ දමා කූඩාරමක් එහි තනා ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ , කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ

මීදුම් දුමාරයේ …….

Midum Dumaraye Medum – Kasun Kalhara

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks