&

සඳටත් හොරා

Lyrics

සඳටත් හොරා පිපි කුමුදක් ලෙසින්
මලටත් හොරා රැඳි සුවඳක් ලෙසින්
හිතටත් හොරා ආ හැඟුමක් ලෙසින්
නෙත නොපියා රැඳී ඉමු
ළංවී ඉතින්... ළංවී ඉතින්

මුඩුබිම් තෙමා ආ ගඟුලක් ලෙසින්
තුරු හිස් වසා ආ කුසුමක් ලෙසින්
දියඹේ පිපී ආ පියුමක් ලෙසින්
සසරේ බැඳී ඉන්න
ළංවී ඉතින්... ළංවී ඉතින්

සඳටත් හොරා පිපි කුමුදක් ලෙසින් ...

දිවි මංසලේ දිළි පහනක් ලෙසින්
හද ගී පොතේ රැඳී ගීයක් ලෙසින්
රෑ ආකහේ තනි තරුවක් ලෙසින්
සසරේ බැඳී ඉන්න
ළංවී ඉතින්... ළංවී ඉතින්

සඳටත් හොරා පිපි කුමුදක් ලෙසින් ...

Sandath sadatath hora pipi kusumak lesin - Dayan Witharana & Nirosha Virajini

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *