&

සඳටත් හොරා

Lyrics

සඳටත් හොරා පිපි කුමුදක් ලෙසින්
මලටත් හොරා රැඳි සුවඳක් ලෙසින්
හිතටත් හොරා ආ හැඟුමක් ලෙසින්
නෙත නොපියා රැඳී ඉමු
ළංවී ඉතින්… ළංවී ඉතින්

මුඩුබිම් තෙමා ආ ගඟුලක් ලෙසින්
තුරු හිස් වසා ආ කුසුමක් ලෙසින්
දියඹේ පිපී ආ පියුමක් ලෙසින්
සසරේ බැඳී ඉන්න
ළංවී ඉතින්… ළංවී ඉතින්

සඳටත් හොරා පිපි කුමුදක් ලෙසින් …

දිවි මංසලේ දිළි පහනක් ලෙසින්
හද ගී පොතේ රැඳී ගීයක් ලෙසින්
රෑ ආකහේ තනි තරුවක් ලෙසින්
සසරේ බැඳී ඉන්න
ළංවී ඉතින්… ළංවී ඉතින්

සඳටත් හොරා පිපි කුමුදක් ලෙසින් …

Sandath sadatath hora pipi kusumak lesin – Dayan Witharana & Nirosha Virajini

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks