රෑනේ ඉගිලෙන්න ඕනේ

Lyrics

රෑනේ ඉගිලෙන්න ඕනේ දෑස පෙනෙනා ඉමේ
විහඟුන් වාගේ පියාඹා පාවී මේ ගං තෙරේ

පායා ඈත පායා විසිරේ හිරුගේ ඡායා//
පිපි මල් නොතලා පිණිලැල් අතුරා සේයා මැවෙනා උදේ

රෑනේ ඉගිලෙන්න ඕනේ…..

පාවී ඈත පාවී පවනේ සැලෙනා රාවේ//
දියරැල් අතරේ හැඟුමන් කිමිදේ මේ ගී ගයනා හදේ

රෑනේ ඉගිලෙන්න ඕනේ…..

Rane rene Igilenna One - Milton Mallawarachchi

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *