තරු මල් යායම

Lyrics

තරු මල් යායම පොඩිකර අහස් විලේ ඉර හද මිරිකා දියකර සාගරයේ අදුරේ උන්නෙමි ලොවම එපා වී
මා හැරදා ඈ ගිය දවසේ
මා හැරදා ඈ ගිය දවසේ

දුක පැවසුවෙමි අසනා කෙනෙක් නැතී පාළු නසුවෙමි තනියට කෙනෙක් නැතී තැවුනේ දවුනේ පිරිසිදු සිතකින් එකම ළදක් වෙත පෙම් කල උමතුවෙනි
තරු මල් යායම ….
නුවර උයන් මැද හමුවූ ළදුන් නැතී යටැසින් බැලු නෙත් රහසින් කතා නැතී තැවුනේ දවුනේ පිරිසිදු සිතකින් එකම ළදක් වෙත පෙම් කල නිසාවෙනි
තරු මල් යායම ….

Tharu Mal Yayama Ahas Wile Lyrics - Gunadasa Kapuge

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *