රත්තරන් කූඩුවේ

Lyrics

රත්තරන් කූඩුවේ ඉන්න රන් කිරිල්ලියේ
දැන් ඔයාගෙ දුකට සැපට,ඉන්නෙ මම තමයි //
සුන්දරයි ජීවිතේ ඉන්නෙ රන් විමානයේ
ඔව් ඔයාගෙ දුකට සැපට හිටියෙ මං තමයි //

මල් විනෝදේ බල බලා ඈත අහසෙ පියඹලා //
ගී ගයන්න එන්න යන්න රන් කිරිල්ලියේ //
මල් විනෝදේ බල බලා ඈත අහසෙ පියඹලා //
ගී ගයන්න එන්න යන්න රන් කිරිල්ලියේ //

රත්තරන් කූඩුවේ…..

විළඳ මී පැණී අනා කිරි තෙලෙන් කවා පොවා
විළඳ මී පැණින් අනා කිරි තෙලෙන් කවා පොවා
මේ බලන්න මා සිටින්නෙ රන් විමානයේ //
විළඳ මී පැණී අනා කිරි තෙලෙන් කවා පොවා //
මේ බලන්න මා සිටින්නෙ රන් විමානයේ //

රත්තරන් කූඩුවේ…..

Raththaran kuduwe kuduve-Haroon Lanthra

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks