බලා ඉන්නවානේ

Lyrics

බලා ඉන්නවානේ බලා උන්නෙ සැමදා ඔබේ මුහුන දැකලා මැරුනත් කමක් නෑ ///
බලා ඉන්නවානේ

ජලේ මල් වැලේ තරුවේ සිරියාව ඔබගේ //

එදයි දැක්කේ කෝ ආයේ නෑ නේද දුටුවේ
ඔබයි ආදරේ ගත්ත මා රූපිකාවී ඔබේ මුහුන දැකලා මැරුනත් කමක් නෑ
බලා ඉන්නවානේ …..

සිතේ ගින්න මෝරයි සුදා මාගේ සිහිවෙයි //

ඉතින් මා සොයා එන්න හිනැහෙන්න ආයේ පැලෙයි හර්දේ මා නාවොතින් රුපිකාවී
ඔබේ මූන දැකලා මැරුනත් කමක් නෑ

බලා ඉන්නවානේ …..

Bala Innawane Lyrics – H. R. Jothipala

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks