මහද පෙම් විලේ

Lyrics

මහද පෙම් විලේ නිබඳ නුරා රැඟුම් රඟා සුසුම් රැළි නගාලා පොපියන පියුමි ප්‍රිය ලඳේ මහද පෙම් විලේ

නයන යුග ඔබේ දිළෙන මැණික් විලස දිසේ //
නළල් සඳ නවාලා දෙව්දුනු දෙබැම ඔප නැගේ //

මහද පෙම් විලේ ….

සසර සැරිසරා යුගෙන් යුගේ උපත් ලබා //
නිතොර ඔබ පතාලා එන්නෙමි සිහින ගඟ වගේ //

මහද පෙම් විලේ ….

Mahada Pem Wile Vile – Sanath Nandasiri, Lyrics – Bandara K. Wijethunga

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks