අනාථ මාරුතේ

Lyrics

අනාථ මාරුතේ කුණාටු සාගරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ ඔබයි ආදරේ
අනාථ මාරුතේ කුණාටු සාගරේ

අතීතයට වඩා පැරණි අපේ ආදරේ
අපි දෙදෙනා හැඬූ හැඬුම් දනී සාගරේ
සදා වෙනස් වෙන්න එපා මැණික මා කෙරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ ඔබයි ආදරේ

අනාථ මාරුතේ…..

සිත රිදවන වදන් වලට හඬන්නට එපා
ඇනුම් බැණුම් වලට මගේ තැවෙන්නට එපා
සසර සරණ තුරා මගෙන් මිදෙන්නට එපා
දිවිය තියෙන තුරු මගේ ඔබයි ආදරේ

අනාථ මාරුතේ…..

Aatha අනාත maruthe kunatu sagare -Rookantha Gunathilake Rukantha

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks