සීතල සරත් සමේ

Lyrics

සීතල සරත් සමේ නැගී තරිදාන , වියරුනු ගැන අඳුරට පෙම් කෙරුවාද
කුමරිය තනි යහනේ නිදිවැරුවාද , තනිකර ආ මට තව පෙම් කෙරුවාද
සීතල සරත් සමේ නැගී තරිදාන , වියරුනු ගන අඳුරට පෙම් කෙරුවාය
පෙම් සුව සැගවුණු පෙම සිත හඬවාය , නුඹ නැති හැම රයකම ගත උණුසුම්ය

සයුරු සසල බව නිසලව දන්නේ වෙරළයි , සයුරේ රල මුදු වෙරළට හැමදා රිදවයි //
සයුර මමයි මුදු වෙරල නුඹයි හරි පුදුමයි

හැවිලි හැවේ වල්මත් වූ මගේ කුමරාන හීන ගහේ මල් පිපුනේ තව නැතිවාද //
හීන බිඳෙයි නෙතු නොහැර ඉඳින් කුමරාන

සීතල සරත් සමේ …….

Sithala Seethala Sarath Same – 6th lane

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks