&

හිත හිරි වැටුනාදෝ

Lyrics

හිත හිරි වැටුනාදෝ ඇස් දෙක දැකලා
එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා
වේදනා හිතේ තියා රෑ පුරා හඬා
සාගරේ එහා ඉදන් ආදරේ කලා
නිම් හිම් නොවු ආදරේ හීන සිතුවම් කලා
හැඟුම් පහසින් රහසක් කීවා

හිත හිරි වැටුනාදෝ ඇස් දෙක දැකලා
එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා

ඈත ඈත අම්බරේ පාවෙලා ගියත්
ආදරේ වෙනස් නොවේ ජීවිතේ ගියත්
නිම් හිම් නොවු ආදරේ හීන සිතුවම් කලා
හැඟුම් පහසින් රහසක් කීවා

හිත හිරි වැටුනාදෝ ඇස් දෙක දැකලා
එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා

හිත හිරි වැටුනාදෝ ඇස් දෙක දැකලා
එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා

එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා
එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා

Hitha hiri watunado vatunado - Ashanthi & Bachi Susan

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *