&

ගලන ගඟකි ජීවිතේ

Lyrics

ගලන ගඟකි ජීවිතේ දයාලූ ලෝකයේ //
මිහිර පතා ආදරේ // ලපළු නටයි ගංතෙරේ
ගලන ගඟකි ජීවිතේ දයාලූ ලෝකයේ

වැලිතල කිති කවන නටන
පෙම් රළවැළ ඉවුරු බඳන
මිහිතලයට සුවය දැනෙන
උකුලු තලය බදු නැලවෙන

ගලන ගඟකි ජීවිතේ…..

පෙමට පෙම පුදා තුඩට තුඩු දිදී//
කුරුළු ගී නගයි //
ආදරේ බැදීලා

ගලන ගඟකි ජීවිතේ දයාලූ ලෝකයේ

Galana gagaki gangaki jeewithe – Nanda Malani / Narada Disasekara

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks