සඳේ ඔබ

Lyrics

සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
අහස කරා නැගුනේ
සිතේ දුක හිරූ නිවා දැමුවේ
නැතුවද ඔබ දන්නේ
ගිනි හිරු පායා සොමි සඳ බැසලා
මගෙ ලොව එළිය වෙලා
සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
අහස කරා නැගුනේ

ඔබ තරු වටකර හිනැහෙන යාමේ
ඈ දුර යහන් ගැබේ
රෑ නොනිදාගෙන වැලපෙන මා හට
ඔබගෙන් කිමද පලේ

සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
අහස කරා නැගුනේ

සඳ දෙස බල බල මා පැතු පැතුමන්
මෙතෙකැයි කියන්න බෑ
හිරු මා දැවුවත් මා ලද උණුසුම
අමතක කරන්න බෑ

සඳේ ඔබ ඇයිද…..

Sade sande oba aida-Rookantha Gunathilake Rukantha

Comment

Your email address will not be published.