දිවුරාලා පවසන්න

Lyrics

දිවුරාලා පවසන්න මට ආදරේ නම්
මගෙ ලෝකේ ඔබ විතරමයි සිතෙනවා නම්
එය සත්තකයි සොඳුරේ මා මියෙන තාක්කල්
ඔබමයි මගේ සෙනෙහේ නෑ දෙන්නෙ කාටත්

හිරුමල් දෑතේ සඟවා වලා රොදක නැගිලා
සත් සමුදුරුම කළඹාලා ඔබ වෙතට එනවා
ඔබේ ඔය සිනාවේ රැඳී ඉන්න සසරේ
මුදුමල් යහන මගේ වේද හැමදාක සොඳුරේ

සියුමැලි ඇඟිලි තුඩු හදට තද කොට තබාලා
ඔබ සතපන්න තරු අහසේ වියනක් සදාලා
සුසුමක් හෙලන හැම වරෙක ඔබමයි සිතාලා
ඕ, නිදියන්න මගේ මැණික මට තුරුලු වීලා

Tell me that your name is Miss So Beautiful
I like the way you move your face so beautiful
You took me for a ride in that convertible
And then she told me it’s not affordable
I told you that you’re the best in the world
Go just straight up, I know the way down to your curl
She’s out swimming in my pool like goldfish
Now is the right time be ready to make a wish

හිරුමල් දෑතේ සඟවා…..

diurala pawasanna pavasanna divrala -Centigradz

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks