සීමා නෑ

Lyrics

හඬවන්නේ ඇයි මාව රහසින්
සඟවන්න ඔය නුරා බැල්මන්
තහනම් හීනයේ දෑස යාවුනේ
සනසන්න ඔය දෙතොල් පහසින්
නැලවෙන්න මා ගාව රහසින්
තහනම් නේද මේ මැරුණු ආත්මයේ

සීමා නෑ මායිම් නෑ
දෑසින් කී කතා නිමාවෙන්නේ නෑ
සීමා නෑ මායිම් නෑ
තරු ඇස් කී කතා නමක් දුන්නේ නෑ

හැම රෑම ලඟ ඉන්න සිහිනෙන්
සැනසෙන්න ඉඩදෙන්න සුවඳින්
එක්ටැම් ලොවක නෑ පැතු ආදරේ
හුරතලෙන් දැවටෙන්න ආසයි
හිත ලඟම තනිවෙන්න ආසයි
සරදම් ඔනේ නෑ පාලු ජීවිතේ

සීමා නෑ මායිම් නෑ
දෑසින් කී කතා නිමාවෙන්නේ නෑ
සීමා නෑ මායිම් නෑ
තරු ඇස් කී කතා නමක් දුන්නේ නෑ

නන්නාදුනන ලෙසින් ඔබ ඉන්නෙ ඇයි දුරින්
උතුරනා ආදරෙන් තෙමන්න දෝ ලවන්
රෑ අහසේ පායලා තරු වසන්නේ කොම මං
පියා ගන්නෙමී ඇස් යන්න හීන අරන්

සීමා නෑ මායිම් නෑ
දෑසින් කී කතා නිමාවෙන්නේ නෑ
සීමා නෑ මායිම් නෑ
තරු ඇස් කී කතා නමක් දුන්නේ නෑ

Seema Naa Na Sima – Abhisheka Wimalaweera

Comment

Your email address will not be published.