රන් මසු නෑ කියා

Lyrics

රන් මසු නැහැ කියා මා දිළිදුයි කියා කීවා…මට තව මතකයි ඒවා//

මැදුරේ දොරගුළු ලු නියා අදුරේ මා තනි වු නියා//
මට සිහිවෙනවා මේ දැන් වාගේ නෑ මා ඇඩුවේ එදා

රන් මසු නැහැ කියා…..

බැලුවේ ඔබ අද මා දිහා පට පිළි දවටා ආ නිසා//
ඇයි පෙර වාගේ මා තනි නොකලේ කිමදෝ හඩනු ඔයා

රන් මසු නැහැ කියා…..//

Ran Masu Na Kiya nae naa Milton Mallawarachchi

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks