සිහින ලොවක්

Lyrics

සිහින ලොවක් දුටුවා මතකයි සිහින ලොවෙන් ආවා මතකයි //
සොඳුරු මිහිරි සුව පහස ගෙනෙන ඒ ආදරබර උණුසුම මතකයි
ඉර සඳු තරුකැට පායන මිහිපිට ආදරයෙන් බැඳුනා මතකයි
සිහින ලොවක් දුටුවා මතකයි සිහින ලොවෙන් ආවා මතකයි
අප හදවත් ඒ නොමියෙන ලෙස බැඳි ආදරයෙන් පිරුනා මතකයි
සිතට දැනෙන සුව ගතට දැනෙන බව ඔබ රහසේ කීවා මතකයි
සිහින ලොවක් දුටුවා මතකයි සිහින ලොවෙන් ආවා මතකයි//

Sihina Lowak Dutuwa Mathakai Lyrics – Clarence Wijewardena

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks