දුක හාදුදෙන රැයේ

Lyrics

දුක හාදු දෙන රැයේ සිත පතුලටම වෙලා යෞවනේ අගට විය විරහී හද ගිලන් වෙලා //

ගහ කොළද මල් පිපේ ඇල දොල නිල කඩා හැලේ
පෙර දාක මිරිඟු සයුරේ ඒ රුවට රැවටුනේ
දුක හාදු දෙන රැයේ ….

නන්නාඳුනන ලෙසේ මග තොට යලිත් හමු වෙලා
මහ මෙර හිසින් දරාගෙන අපි යමු දුරස් වෙලා
දුක හාදු දෙන රැයේ …. //

Duka dhuka Hadu Dena Raye Lyrics – Gunadasa Kapuge

Comment

Your email address will not be published.