ජැන්ඩි පහට

Lyrics
ජැන්ඩි පහට ඇඳලා අනංගයා වාගේ ඔබ යන හැටි දැකලා සිත බැදුණා මාගේ
ඇයි දැන් නොබලන්නේ ඔබ ඉස්සර වාගේ වරදක් නැහැ මාගේ තරහක් නැහැ මාගේ

ඔබ තරම් ආඩම්බර ඇයිදෝ ඉවත බලන්නේ තරහයිදෝ
හිනාවෙලා බලන්නකෝ ආදරේ යැයි කියන්නකෝ

ජැන්ඩි පහට ඇඳලා….

මතක් වෙලා එන බව දනිමි එදා මමත් ඔබ මග හරිමි
මුසා අසා රැවටිලා යන්න එපා පිටුපාලා

ජැන්ඩි පහට ඇඳලා….

Jandi Pahata Adala 5 – Indrani Perera

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks