නිම් තෙරක් නොදුටු

Lyrics

නිම් තෙරක් නොදුටු මේ ලෝකයේ රුදු සපුන් නිබඳ සරනා බිමේ //
ඔබේ සිනා වත මගේ නවාතැන අරුණු විහිදුවාවී .. ජීවිතයේ
..
රැල් නගා ගලන ගංගා දියේ මං වසා දමනු හැකිදෝ කෙසේ //
සොයා සයුරු දිය හඹා ඇවිත් ගඟ සදා සැඟව යාවී .. සාගරයේ

සිල් බිඳී මුවන් කැලඹූ වනේ බිම නොලා නෙලූ ඵල මාවතේ //
සදා ඔබේ ගිම් බෙදාගනිම් මම් තැවුල් සැඟව යාවී .. මාරුතයේ
නිම් තෙරක් නොදුටු මේ….

Nim Therak Nodutu Me Lokaye Lyrics – Sunil Edirisinghe

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks