බිංදු බිංදු මල් වැස්සේ

Lyrics

බිංදු බිංදු මල් වැස්සේ තෙමෙන්නට එපා ගලින් ගලට පා තබමින් දුවන්නට එපා ගල් මතුපිට ලිස්සනවා පය පැකිලේවී
ආල හැඟුම් මං හින්දා හිතෙන්නට එපා දෑස තෙමා ලන දුක් ගිනි නැගෙන්නට එපා දෙමාපියන් පිට ගමකින් මට බහ දේවී

නිල් ලන්දේ ගම් මැද්දේ ඉද්ද සමන් පිපෙනවා වෙල් මැද්දේ වගුරු පුරා කෙකටිය දළු දිලෙනවා
ගේ මැද්දේ බරණි පුරා වී අස්වනු පිරෙනවා හිත මැද්දේ ලොකු අඩුවක් මගේ සතුට මකනවා
ආල හැඟුම් මං හින්දා හිතෙන්නට එපා දෑස තෙමා ලන දුක් ගිනි නැගෙන්නට එපා දෙමාපියන් පිට ගමකින් මට බහ දේවී

ගමෙන් ඈත සිදාදියේ ලොකු නුවරක් තියෙනවා මාල වළලු අරුමෝසම් එහි ඇති බව කියනවා
දෙමාපියන් ගමෙන් පිටට මා දෙන්නට හදනවා සිදාදියෙන් කුමාරයෙක් මා බලන්න වඩිනවා

බිංදු බිංදු මල් වැස්සේ ….

Bindu බින්දු Mal Wasse – Edward Jayakody & Nanda Pathirana, Lyrics – Kularatne Ariyawansa, Music – Rohana Weerasingha

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks