නාඩන් රෑ

Lyrics

නාඩන් රෑ සඳ තනිවී පායන්කෝ වළා ගැබේ මා හා ඈ, ඇයි ආවේ සැතපී දෝ නිදි යහනේ //
සඳ රැස් ගලනා වදුලේ පාරේ ඈ මා ආවේ පැටලී දෑතේ මාදම් කැලේ රෑ නිල් තෙරේ සැගවී තියේ ඒ ආදරේ
නාඩන් රෑ …..
නිලුපුල් සැලෙනා මිදුලේ අයිනේ අදුරේ ලංවී පැවසු රහසේ සිහිනෙන් පවා රෑ පාළුවේ සිරුරේ වෙලේ ඒ ආදරේ
නාඩන් රෑ …..//

Nadan rae ra re naadan sanda sada - milton Mallawarachchi mallavarachchi

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *