දූ අනුරාධා

Lyrics

දූ අනුරාධා, දූ අනුරාධා, දූ අනුරාධා //

කෝමළ අත්පා සෙමින් සැලේ හිනැහී යළි මව් තුරුලේ වෙලේ //

හදවත රැඳී දුක් සෙමින් මැකේ
ජීවිතයම සොම්නසින් පිරෙයි //

දූ අනුරාධා, දූ අනුරාධා, දූ අනුරාධා
ප්‍රාර්ථනාවන් මල් පුබුදා සිරිදුව අප පැළ වෙත කැන්දා //

පිය රජු ලෙස මා කිරුළ දරා රජ වෙමි මගේ දිවි තිබෙන තුරා
රජ වෙමි මගේ දිවි තිබෙන තුරා
දූ අනුරාධා, දූ අනුරාධා, දූ අනුරාධා //

Du Anuradha Anurada – Sanath Nandasiri

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks