අහස නුඹ මෙතරම්

Lyrics

අහස නුඹ මෙතරම් සැඩ යැයි දැනුණේ මහ වැසි වැටුණාමයි
පොළොව නුඹ මෙතරම් රළු යැයි හැඟුනේ නියඟය ආවමයි //

රෑට තරු ඉසිනා අහසට
අදුරු සිත් ලැබුනේ කොහොමද//

නේක මල් සදනා පොළොවට
නපුරු සිත් කොයිබින් ලැබුණිද

අහස නුඹ මෙතරම්…..

නීල ඉදුවර පෑ අහසට කදුලු වැසි දුන්නේ කවුරුද //

පළා පැහැ ඉසිලු මිහි මත නියං ඇතිරූයේ කවුරුද

අහස නුඹ මෙතරම්…..

Ahasa nuba metharam – Deepika Priyadarshani

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks