දුකේදී හැඬුමට සැපේදී

Lyrics
දුකේදී හැඬුමට සැපේදී , සිනාසෙන්නට ලඟ හිදන්.
තවත් අම්මා කෙනෙකු ඇත්නම් නුඹයි ඒ අම්මා… සොදුරියෙ නුඹයි ඒ අම්මා…
..
අහස මෙන් ලත් චෝදනා පොළව මෙන් දුක් උහුලනා //

මෑණියන්ගේ සෙනෙහසින් මුල් වරට ඉපැදීලා
සොදුරියේ නුඹෙ සෙනෙහසින් ඉමි ලොවෙහි රජවීලා

දුකේදී හැඬුමට සැපේදී…
සිතට සැනසුම් කල්පනා ගෙනෙන බාධා වාසනා //

තනා ටජ් මහලයක් පිවිතුරු සෙනෙහෙ ගංතීරේ
සොදුරියේ නුඹෙ රුව මවාගමි මහද මංදිරේ
දුකේදී හැඬුමට සැපේදී…

Dukedi Hadumata Sapedi – T. M. Jayarathna

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks