පුංචි කාලේ

Lyrics

පුංචි කාලේ ඒ අතීතේ යාළුවෝ වගේ බැදී ඉන්න
ඇත්නම් රංචු සෑදී ආයෙ ඒ ළමා ලොවේ //
ඒ අතීතේ සේ නිදැල්ලේ යාළුවෝ කැලේ පීරලා //
පේර නාරං කීන මා දං ගේනවා එදා වගේ
පුංචි කාලේ ඒ අතීතේ…..
නිල් ජලාශේ පාවි පාවී මාළුවෝ වගේ පීනලා //
බාල කාලේ උන්නු තාලේ පේනවා එදා වගේ
පුංචි කාලේ ඒ අතීතේ…..//

punchi kale kaale – milton mallawarachchi

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks