හංගා ගල් ලෙණේ

Lyrics

හංගා ගල් ලෙනේ ඉන්නා කුමරියේ විරු පෙම් කුමරා ඔබේ ගංගා අසු අරා කඳුහෙල් පසු කරන් එනවා කුමාරියේ //

ඉස්සර කාලේ හිටියාලු කුමරුන් විකුම් මා මෙන් පෙමෙන් බැඳී //

මුදවාගෙන ආවෙලූ හැංගූ කුමාරිකා

හංගා ගල් ලෙනේ ඉන්නා කුමරියේ …..

ඊයේ වාගේ හමුවන්න ආසයි සැන්දෑවේ බාධා මකා දමා //
ආදර වසන්තියේ එන්නම් ඔයා සොයා

හංගා ගල් ලෙනේ ඉන්නා කුමරියේ ….. //

Hanga Gal Lene Inna Kumariye Lyrics – H. R. Jothipala

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks