ඔබ කවුද

Lyrics

ඔබ කවුද හදුනන්නට හැකි වේද
ඔබ කවුද හැදීනුවත් ඔබමයි ද

කැටපතට එබී හිනැහී වැලපී
ඔබ දක්නට වෙහෙසෙනවාද
ලෝකයට සැදී අලුතින් සැරසී
වෙනකෙකු ලෙස සැගවෙනවාද

ඔබ ඔබම තමයි දන්නෙත් ඔබමයි
මේ විමසුම ඔබගෙන්මයි
ඔබ කවුද

oba kavuda kauda – Deepika Priyadarshani

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks