ඉව්රු තලා

Lyrics

ඉවුරු තලා ගංගා බැස යනවා මහද සලා ඔබ ඉවතට යනවා//
මන්දර පව්වේ හිම පියසේ චන්දන අරණේ මද සිසිලේ //
සුව නොලබා ගියෙ දෝ කෙසේ
ඉවුරු තලා ගංගා බැස යනවා මහද සලා ඔබ ඉවතට යනවා
කඩුපුල් නෙලලා පිණි ඉසලා රණ්හුය පටලා අමුණාලා//
සිටියෙම් මා ඔබ එන තුරා
ඉවුරු තලා ගංගා බැස යනවා මහද සලා ඔබ ඉවතට යනවා//

Ivru Ivuru Evuru Evru Thala Ganga Besa Yanawa – Milton Mallawarachchi

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks