කන්ද උඩින්

Lyrics

කන්ද උඩින් අරුණ නැගෙන හිමිදිරියේ
පුංචි මුවේ කොමල සිනා මල් හසරැල්ලේ
සුභ දිනක් උදාවේ ජීවිතේ කතාවේ //

ලන්ද දිගේ නියර උඩින් එන ගමනේ
මන්ද නගේ ගොයම් කරල් එබී බලන්නේ
ඔය ගමන් ලතාවේ වාසනා ගෙනාවේ //

කන්ද උඩින් ….

පායා එන සුපුන් සඳේ ඔය ලස්සන පිරී තියේ
මගේ හිතේ අනන්ත වූ පැතුම් පිරෙන්නේ
මා ප්‍රර්ථනාවේ සඳ ඔබයි කුමාරි //

කන්ද උඩින් ….

Kanda Udin Aruna Nagena Himidiriye Lyrics – Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks