නුඹට හිතැති නුඹ හිත නැති

Lyrics

නුඹට හිතැති නුඹ හිත නැති හිතක් හඬනවා
මට හිත නැති වුණත් නුඹෙන් හෙටක් පතනවා
හිතැති හිතක් හඬනවා
//

ගමක කඳුළු නුඹේ නමට නෙතින් ගලනවා //
රෑ සිහිනෙන් පෙම් දිව සළු සිත දැවටෙනවා

නුඹට හිතැති නුඹ හිත නැති …

ආදරයෙන් පිරුණු ලොවක් ඇතැයි හිතෙනවා //
එවන් ලොවට මල් පාවඩ නුඹත් එළනවා

නුඹට හිතැති නුඹ හිත නැති …

Numbata nubata hithathi numba nuba hitha nathi hithak hadanawa handanawa hadanawa – Edward Jayakody edvard

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks