කිරි කෝඩු හිතට

Lyrics

කිරි කෝඩු හිතට ආල නුඹේ දෑස යාවුනා
මගේ කෝල කමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා
Uyirai mozhiyai unarvil nirainthai
Ithayam muluthum isayai inaithai
කිරි කෝඩු හිතට ආල නුඹේ දෑස යාවුනා
මගේ කෝල කමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා

සුපෙම් නුවන් විමසාවි රෑ දිවා
ඔබ රූ අඳුන් දසුනින් දුරයි කියා
Orayiram winmeengal korthu
Oru muththamai un kannam serpen
මතු මා පැතු කිසිවක් නොවේ
සැනසීම වේ ආදරේ

Haahahahaha hahahahaaa haahahaahaha //
Kannalane.. unodu naan.. kalanthida.. vendume..

Un punnagai en suvasa magum
Un parvayal punnagi meni
ඔබ මේ පිදු සෙවනේම ඈදිලා
මගේ ජීවිතේ නවතීවි පා සිනා
Kannalane unnodu naan kalanthida vendume

කිරි කෝඩු හිතට ආල නුඹේ දෑස යාවුනා
මගේ කෝල කමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා
Uyirai mozhiyai unarvil nirainthai
Ithayam muluthum isayai inaithai
කිරි කෝඩු හිතට ආල නුඹේ දෑස යාවුනා
මගේ කෝල කමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා

𝄞

Kiri Kodu Hithata – Bathiya and Santhus BnS


මෙම ගීතයේ Ringtone එක Download කරගන්න
(40 seconds)


More from Admin

Enable Notifications OK No thanks