ආදරේ නෑ

Lyrics

ආදරේ නෑ ආදරේ කවුරුවත් නෑ ආදරේ //

විදීයේ අතිනත වෙලා තුරුළු වී හිඳ හිනැහිලා //

පෙම්වතුන්ගේ ඒ සුවේ නෑ මගේ හදවත තනිවෙලා

ආදරේ නෑ ආදරේ ….

පාළුවේ හිඳ මග බලා දෑස කදුලින් බොඳවෙලා //

ආදරේ සුව මට උරුම නෑ හඬයි හදවත තනිවෙලා
ආදරේ නෑ ආදරේ ….

Adare Na Adara – Sanath Nandasiri

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *