අවපස අහසක

Lyrics

අවපස අහසක තරු ලකුණක් සේ අපමණ සයුරක තුරු දසුනක් සේ දිගු දිවි ගමනේ ඉම ඔබ රැඳුනේ //

මාවත අවහිර නිමවා දල රළ පෙළ සැතපෙනවා සැලමුතු සෙනෙහස මද පවනක් වී ගැඹරේ නිම මුමුණනවා
අවපස අහසක …..
දෝතක අසෙනිය ගවසා ඔබ පෙරමග හිනැහෙනවා විකසිත සිහිනේ සුභ කවියක්වී දෙනෙතේ සිත ලියැවෙනවා
අවපස අහසක ….. //

Awapasa Avapasa Ahasaka Tharu Lakunak Se Lyrics – Sunil Edirisinghe

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *