&

නෙලන්න බැරි දුරින් පිපී

Lyrics

නෙලන්න බැරි දුරින් පිපී
කියන්න දුක රැඳී ඇවිත්
පවන් රොදේ… අසන්න දුක බලා ඉමී
රැඳෙන්න ඒ බිමෙන් මිදී මගේ ලොවේ… //

විලක රැයේ පිපෙන මලේ කඳුළු සඟවලා
නැගෙන සඳේ කිරණ ලෙසේ
ගලමි රැය පුරා
හිරුද හඬවලා

නෙලන්න බැරි දුරින් පිපී ….

ඉවුරු දිගේ යනෙන අපේ
හඬන හිත නිවා
ගලන ගඟේ කඳුළු ඉමේ
පැතුම ඇත බලා
සයුර ඇත බලා

නෙලන්න බැරි දුරින් පිපී …. //

Nelanna bari beri durin pipi – Deepika Dipika Priyadarshani and Karunarathna Divulgane

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks