සිහින සරින්

Lyrics

සිහින් සරින් ඉකි බිඳ බිඳ හද හඬවනු ඇයිද කුමරි
මල් හීසර ඔබේ වෙතට
මා නොහෙලමි, හීන කුමරි //

සිහින් සරින් ….
ආදරයේ වේදනාව දිනකදි ඔබ හට දැනේවි
ඒ දැනුනම මගෙ හී වෙත
ඔබ නිහඬව බැන වදීවී //
සිහින් සරින් ….
ආදරයේ කඳුළු පලස මත නිහඬව ඔබ හිඳීවි
නිබඳව ඔබ හිඳිනා සඳ
හීන් හඬින් බැන වදීවී //
සිහින් සරින් ….

Sihin Sarin Eki Bida Lyrics - Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *