හිරුට හොරෙන් සඳුට හොරෙන්

Lyrics

හිරුට හොරෙන් සඳුට හොරෙන්
තරු මල් උයනේ
ලොවට හොරෙන්
සැදූ ලොවයි අපේ ආදරේ //

ඔබේ නුවන් තරු එළියෙන්
ඒ ලෝකයේ සිරි නරබන්නම්
තවත් කුමටදෝ එළියක්
මගේ ලෝකයේ

හිරුට හොරෙන් ….

ඔබේ වදන් අම සරයෙන්
ඒ ලෝකයේ නද රැව්දේ නම්
තවත් කුමටදෝ මිහිරක්
අපේ ලෝකයේ 

හිරුට හොරෙන් ….

Hiruta horen sanduta saduta sadu – T. M. Jayawaradana jawavardana

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks