හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා

Lyrics

හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා
ඒ විල මැද සීතල සඳ රේඛා
දෑසෙහි තවරා ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා

වරලස අක්බමරුන් රැඳී රේඛා
දෙනෙතිහි නිලූපුල් මල් පෙති රේඛා //
දෙතොලෙහි ආදර හසරැලි රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා

හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා ...

නීල පළිඟු කැට නෙත් මිණි රේඛා
බාල චන්දනී නළලත රේඛා //
ආල නුරාවෙන් බැඳි රන් රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා

හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා ...

දෑල ළමැද රන් ගෝමර රේඛා
ඈතදි පෙන්වන කෝමල රේඛා //
මෑතදි බැලූ‍විට ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා

හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා ...

Hada wila kalambana kalabana pem jala reka - Nanda Malani

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *